page.php
. . . Disclaimer

Disclaimer

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Het Trimbos-instituut is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

De informatie op deze site is gebaseerd op huidige wetenschappelijke inzichten. De informatie op deze site kan door het Trimbos-instituut zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Het Trimbos-instituut neemt de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van de site en maakt gebruik betrouwbaar geachte bronnen.

Geen medisch advies

Het Trimbos-instituut is geen hulpverlenende instelling en geeft geen medische adviezen. Medewerkers van het instituut kunnen ook niet beoordelen of een bepaalde behandeling in een individueel geval wel of niet de juiste is. Het Trimbos-instituut aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van de informatie op deze site, of het wijzigen, stoppen of aanpassen van een behandeling. Informatie op deze website kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts.

Externe Links

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan het Trimbos-instituut worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Het Trimbos-instituut heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Gebruik informatie

Het Trimbos-instituut aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die is of zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie of communicatie in de ruimste zin, behoudens opzet of grove schuld. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Foto’s

De foto’s en afbeeldingen op de website zijn bedoeld als illustratie. De afgebeelde personen hebben niet altijd een directe relatie met het onderwerp.

Tips en reactie

De webmaster kan tips en reacties aanpassen danwel verwijderen als ze niet aan de regels voldoen. Plaatsing van een bericht betekent niet zondermeer dat het Trimbos-instituut het eens is met het bericht.

Techniek

Deze website kan software bevatten die te downloaden is. Het Trimbos-instituut garandeert niet de werking van de software en sluit elke aansprakelijkheid met betrekking tot de bruikbaarheid, geschiktheid of functionaliteit van deze software of de mate waarin deze virussen kan bevatten uit. Het Trimbos-instituut aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het downloaden, installeren of gebruiken van deze software.

Het Trimbos-instituut kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen waarmee toegang tot de interventie kan worden verkregen, waaronder schade aan hard- en/of software van elektronische communicatiemiddelen, schade ten gevolge van de niet-aflevering of vertraging van de elektronische berichten en misbruik van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur.

Privacy statement

Het Trimbos-instituut biedt via verschillende communicatie middelen informatie en diensten. Indien u hiervan gebruik maakt beschikt het Trimbos-instituut over bepaalde gegevens van u. Het Trimbos-instituut gaat zorgvuldig met uw gegevens om. De verwerking van uw gegevens voldoet aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Teven conformeert het Trimbos-instituut zich aan:

 • de beroepscode voor psychologen 2007 van het Nederlands Instituut van Psychologen
 • de gedragscode voor onderzoek en statistiek van Markt Onderzoek Associatie, de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek en de Vereniging voor Beleidsonderzoek
 • de gedragscode Gezondheidsonderzoek van de Stichting Federatie van Medisch Wetenschappelijke Vereniging.

Het Trimbos-instituut zal geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat of u hiervoor zelf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

In dit privacy statement wordt informatie gegeven welke gegevens en voor welke doeleinden deze gegevens geregistreerd worden. Voor de duidelijkheid wordt er onderscheid gemaakt tussen persoonsgegevens en verkeersgegevens.

Persoonsgegevens

Tijdens onze dienstverlening wordt er in sommige gevallen gevraagd naar uw persoonsgegevens. Deze omvatten bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum en kunnen worden gebruikt:

 • Om de dienstverlening technisch mogelijk te maken
 • Om in te schatten of u voor de betreffende dienstverlening geschikt bent
 • Om u te laten weten of de betreffende dienstverlening geschikt is voor u of niet
 • Om u inloggegevens te verstrekken voor deelname aan bepaalde dienstverlening
 • Om u na afloop van de dienstverlening via de e-mail/sms uit te nodigen voor het invullen van een vragenlijst om na te gaan hoe het met u gaat en uw mening te vragen over de dienstverlening
 • Om u na het invullen van vragenlijsten persoonlijk te berichten
 • Om de dienstverlening te evalueren
 • Voor administratieve doeleinden
 • Voor het doen van onderzoek ten behoeve van dienstverlening en de verkoop van produkten en diensten van het Trimbos-instituut

Verkeersgegevens

Tijdens onze dienstverlening worden verkeersgegevens geregistreerd. Deze omvatten bijvoorbeeld de datum van aanmelding voor een cursus, de tijdsduur die u ingelogd bent, surfgedrag, IP-adressen en URL’s en kunnen gebruikt worden:

 • Voor beheertechnische doeleinden zoals voldoende servercapaciteit voor het aantal bezoekers
 • Voor administratieve doeleinden zoals de verwerking van nota’s

Voor onderzoeksdoeleinden zoals effectiviteit van dienstverlening. Er wordt geen onderzoek gedaan naar individuele gedrag van de gebruiker, daarom wordt er voor het onderzoek wordt geen gebruik gemaakt van:

 • Naam- en adresgegevens
 • BSN-nummers
 • E-mailadressen

Cookies

Op de delen die alleen toegankelijk zijn voor deelnemers wordt gebruik gemaakt van cookies. Deze worden alleen gebruikt om de toegang te controleren en ter vergemakkelijking van het gebruik van de omgeving. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden aangemaakt.

Wijziging Privacy verklaring

Het Trimbos-instituut behoudt zich het recht deze privacy statement te wijzigen. De privacy statement is online beschikbaar voor inzage en kan op ieder gewenst moment geraadpleegd worden om zicht te krijgen op eventuele wijzigingen.

© Trimbos-instituut 2008. Alle intellectuele rechten, waaronder het auteursrecht zijn voorbehouden.

Scroll naar boven